خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

حوادث

9 دليل عمده برای عدم گزارش شبه حوادث 1875
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کاردر بخش ساختمان 3995
تحقیق و بررسی حوادث شغلی 2946
رایج ترین آسیب های وارده به کارگران در صنعت بسته بندی طیور 762
خطاهای انسانی در حوادث 1593
حوادث ناشی از كار و علل به وجودآورنده آن 5203
پیشگیری حوادث در کارگاه‌ها و پروژه های ساختمانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی 4562
بررسی حوادث ناشی از كار استان یزد 2496
نگرشی جامع بر پیشگیری از وقوع حوادث1 2805
تحقیق پیرامون حوادث 1306
حوادث رانندگی و كودكان؛ تهديدی بر عليه فردای 848
روش‌ها و منابع دستیابی به مدارك و دلایل حوادث ناشی از كار در محیط‌های كاری 742
محاسبه هزینه مرگ‌های ناشی از حوادث کار با استفاده از سرمایه انسانی 1592
ارایه یک سیستم تجزیه و تحلیل حوادث شغلی 3682
حوادث صنایع نفت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 1561
شبه حوادث 3296
آموزش ، پلی برای عبور از حوادث و سوانح شغلی 1089
غرق سكوی P-36 پتروبراس 914
آنالیز حوادث پارک‏ها، یک روش سیستماتیک 1658