حوادث

9 دليل عمده برای عدم گزارش شبه حوادث 1635
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کاردر بخش ساختمان 3362
تحقیق و بررسی حوادث شغلی 2520
رایج ترین آسیب های وارده به کارگران در صنعت بسته بندی طیور 648
خطاهای انسانی در حوادث 1280
حوادث ناشی از كار و علل به وجودآورنده آن 3607
پیشگیری حوادث در کارگاه‌ها و پروژه های ساختمانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی 3848
بررسی حوادث ناشی از كار استان یزد 2135
نگرشی جامع بر پیشگیری از وقوع حوادث1 2262
تحقیق پیرامون حوادث 1071
حوادث رانندگی و كودكان؛ تهديدی بر عليه فردای 672
روش‌ها و منابع دستیابی به مدارك و دلایل حوادث ناشی از كار در محیط‌های كاری 602
محاسبه هزینه مرگ‌های ناشی از حوادث کار با استفاده از سرمایه انسانی 1338
ارایه یک سیستم تجزیه و تحلیل حوادث شغلی 3152
حوادث صنایع نفت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 1383
شبه حوادث 2741
آموزش ، پلی برای عبور از حوادث و سوانح شغلی 881
غرق سكوی P-36 پتروبراس 743
آنالیز حوادث پارک‏ها، یک روش سیستماتیک 1476