خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

حوادث

9 دليل عمده برای عدم گزارش شبه حوادث 1808
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کاردر بخش ساختمان 3848
تحقیق و بررسی حوادث شغلی 2790
رایج ترین آسیب های وارده به کارگران در صنعت بسته بندی طیور 728
خطاهای انسانی در حوادث 1483
حوادث ناشی از كار و علل به وجودآورنده آن 4678
پیشگیری حوادث در کارگاه‌ها و پروژه های ساختمانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی 4365
بررسی حوادث ناشی از كار استان یزد 2405
نگرشی جامع بر پیشگیری از وقوع حوادث1 2606
تحقیق پیرامون حوادث 1239
حوادث رانندگی و كودكان؛ تهديدی بر عليه فردای 793
روش‌ها و منابع دستیابی به مدارك و دلایل حوادث ناشی از كار در محیط‌های كاری 701
محاسبه هزینه مرگ‌های ناشی از حوادث کار با استفاده از سرمایه انسانی 1525
ارایه یک سیستم تجزیه و تحلیل حوادث شغلی 3511
حوادث صنایع نفت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 1501
شبه حوادث 3118
آموزش ، پلی برای عبور از حوادث و سوانح شغلی 1023
غرق سكوی P-36 پتروبراس 860
آنالیز حوادث پارک‏ها، یک روش سیستماتیک 1600