حوادث

9 دليل عمده برای عدم گزارش شبه حوادث 1588
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کاردر بخش ساختمان 3285
تحقیق و بررسی حوادث شغلی 2459
رایج ترین آسیب های وارده به کارگران در صنعت بسته بندی طیور 622
خطاهای انسانی در حوادث 1237
حوادث ناشی از كار و علل به وجودآورنده آن 3409
پیشگیری حوادث در کارگاه‌ها و پروژه های ساختمانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی 3748
بررسی حوادث ناشی از كار استان یزد 2084
نگرشی جامع بر پیشگیری از وقوع حوادث1 2193
تحقیق پیرامون حوادث 1040
حوادث رانندگی و كودكان؛ تهديدی بر عليه فردای 653
روش‌ها و منابع دستیابی به مدارك و دلایل حوادث ناشی از كار در محیط‌های كاری 577
محاسبه هزینه مرگ‌های ناشی از حوادث کار با استفاده از سرمایه انسانی 1298
ارایه یک سیستم تجزیه و تحلیل حوادث شغلی 3091
حوادث صنایع نفت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 1358
شبه حوادث 2662
آموزش ، پلی برای عبور از حوادث و سوانح شغلی 854
غرق سكوی P-36 پتروبراس 709
آنالیز حوادث پارک‏ها، یک روش سیستماتیک 1442