حوادث

9 دليل عمده برای عدم گزارش شبه حوادث 1552
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کاردر بخش ساختمان 3143
تحقیق و بررسی حوادث شغلی 2409
رایج ترین آسیب های وارده به کارگران در صنعت بسته بندی طیور 602
خطاهای انسانی در حوادث 1200
حوادث ناشی از كار و علل به وجودآورنده آن 3189
پیشگیری حوادث در کارگاه‌ها و پروژه های ساختمانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی 3602
بررسی حوادث ناشی از كار استان یزد 2022
نگرشی جامع بر پیشگیری از وقوع حوادث1 2110
تحقیق پیرامون حوادث 1013
حوادث رانندگی و كودكان؛ تهديدی بر عليه فردای 634
روش‌ها و منابع دستیابی به مدارك و دلایل حوادث ناشی از كار در محیط‌های كاری 555
محاسبه هزینه مرگ‌های ناشی از حوادث کار با استفاده از سرمایه انسانی 1262
ارایه یک سیستم تجزیه و تحلیل حوادث شغلی 3033
حوادث صنایع نفت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 1330
شبه حوادث 2586
آموزش ، پلی برای عبور از حوادث و سوانح شغلی 830
غرق سكوی P-36 پتروبراس 688
آنالیز حوادث پارک‏ها، یک روش سیستماتیک 1421