خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

حوادث

9 دليل عمده برای عدم گزارش شبه حوادث 1677
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کاردر بخش ساختمان 3485
تحقیق و بررسی حوادث شغلی 2574
رایج ترین آسیب های وارده به کارگران در صنعت بسته بندی طیور 670
خطاهای انسانی در حوادث 1318
حوادث ناشی از كار و علل به وجودآورنده آن 3806
پیشگیری حوادث در کارگاه‌ها و پروژه های ساختمانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی 3977
بررسی حوادث ناشی از كار استان یزد 2206
نگرشی جامع بر پیشگیری از وقوع حوادث1 2325
تحقیق پیرامون حوادث 1106
حوادث رانندگی و كودكان؛ تهديدی بر عليه فردای 696
روش‌ها و منابع دستیابی به مدارك و دلایل حوادث ناشی از كار در محیط‌های كاری 629
محاسبه هزینه مرگ‌های ناشی از حوادث کار با استفاده از سرمایه انسانی 1383
ارایه یک سیستم تجزیه و تحلیل حوادث شغلی 3229
حوادث صنایع نفت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 1407
شبه حوادث 2826
آموزش ، پلی برای عبور از حوادث و سوانح شغلی 912
غرق سكوی P-36 پتروبراس 771
آنالیز حوادث پارک‏ها، یک روش سیستماتیک 1506