خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

حوادث

9 دليل عمده برای عدم گزارش شبه حوادث 1747
بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کاردر بخش ساختمان 3734
تحقیق و بررسی حوادث شغلی 2713
رایج ترین آسیب های وارده به کارگران در صنعت بسته بندی طیور 696
خطاهای انسانی در حوادث 1400
حوادث ناشی از كار و علل به وجودآورنده آن 4315
پیشگیری حوادث در کارگاه‌ها و پروژه های ساختمانی و کاهش هزینه‌های اقتصادی 4213
بررسی حوادث ناشی از كار استان یزد 2320
نگرشی جامع بر پیشگیری از وقوع حوادث1 2469
تحقیق پیرامون حوادث 1184
حوادث رانندگی و كودكان؛ تهديدی بر عليه فردای 743
روش‌ها و منابع دستیابی به مدارك و دلایل حوادث ناشی از كار در محیط‌های كاری 667
محاسبه هزینه مرگ‌های ناشی از حوادث کار با استفاده از سرمایه انسانی 1463
ارایه یک سیستم تجزیه و تحلیل حوادث شغلی 3386
حوادث صنایع نفت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 1462
شبه حوادث 2992
آموزش ، پلی برای عبور از حوادث و سوانح شغلی 973
غرق سكوی P-36 پتروبراس 821
آنالیز حوادث پارک‏ها، یک روش سیستماتیک 1555