اصول ایمنی در كارگاه‌های ساختمانی

عباس نظری، كارشناس مدیریت سوانح شركت متروی تهران

 

مقدمه

در دنیای پیشرفته امروز حادثه همیشه در كمین است. در دنیا همه ساله میلیون‌ها حادثه ناشی از كار به‌ویژه در كارگاه‌ها اتفاق می‌افتد كه بعضی از آنها مرگبار است و برخی دیگر موجب از كارافتادگی كلی و جزیی می‌گردد. در اغلب موارد، حوادث ناشی از كار موجب از كارافتادگی موقت می‌شود كه ممكن است ماه‌ها به طول انجامد. حوادث همیشه موجب اضطراب و ناراحتی شدید خانواده فرد قربانی می‌شود و ممكن است در زندگی خانوادگی نیز اثرات مخربی داشته باشد. در این مقاله به نكات ایمنی در انبار کردن مصالح ساختمانی، ایمنی وسایل الکتریکی، پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی و نكات ایمنی كار در فضاهای تاسیساتی پرداخته شده است.

 

1- انباركردن مصالح ساختمانی

- در مواردی كه محل انباشتن مصالح ساختمانی در معبر یا مجاورت آن می باشد، بایستی طوری انباشته شوند كه خطر ریزش یا افتادن آنها وجود نداشته باشد.

- محل انباشته شدن مصالح باید به وسیله علایم راهنما قابل رویت و مشخص شوند.

- انباركردن مصالح در نزدیكی لبه های گودبرداری یا هر نوع پرتگاه دیگرممنوع است؛ مگر اینكه تمهیدات حفاظتی مناسب به عمل آمده باشد. حداقل فاصله از لبه گود 3 متر می باشد.

- از انباشتن مواد و مصالحی مانند كیسه های گچ و سیمان برروی هم به ارتفاع زیاد و بدون داشتن تكیه گاه مناسب جلوگیری شود.

- مواد و مصالحی كه در مقابل رطوبت صدمه می بینند باید در محل های خشك و دور از رطوبت نگهداری شوند.

- انباركردن الوارهای چوب بایستی با استفاده از چوب های عرضی انجام شود؛ به طوری كه الوارها روی زمین قرار نگیرند و چنانچه ارتفاع الوارهای انبارشده بیش از یك متر است، در ارتفاع هر یك متر چوب عرضی قرار داده شود.

- برای انباركردن ورق های فلزی بایستی آنها را به طورافقی روی هم قرارداد و ارتفاع آنها نباید از یك متر بیشتر شود.

- ارتفاع تیرآهن و پروفیل های مشابه و همچنین لوله های فلزی روی هم قرار داده شده نباید از یك متر بیشتر شود.

- انباشتن تیرآهن و پروفیل های مشابه و همچنین لوله های فلزی برروی هم باید به ارتفاع كم و به گونه ای باشد كه امكان لغزیدن و غلطیدن نداشته باشند. در این موارد می توان ازگوه (دنده پنج) استفاده كرد.

- برداشت تدریجی شن و ماسه و سنگ و امثال آن باید به گونه ای باشد كه از ریزش و حادثه احتمالی پیشگیری شود.

- مصالح ساختمانی که در كنار دیوارها و تیغه ها انبار می شوند، نباید فشار بیش از اندازه به دیوار یا تیغه وارد نمایند.

- آجر و سفال و امثال آنها نباید با ارتفاع بیش از 2 متر انبار شوند و اطراف آنها باید به وسیله چوب یا حفاظ های مناسب دیگر محافظت شود.

- سطوح شیب داری كه برای حمل مصالح توسط كارگر با ابزاردستی مورد استفاده قرار می گیرند، باید دارای شیب مناسب و شیارهای لازم برای جلوگیری از لغزش باشد و شیب مناسب 10% است.

- به طور كلی مسیرهای حركت كارگران و وسایل نقلیه برای حمل مصالح به منظور جلوگیری از وقوع حادثه باید عاری از هرگونه مانع باشد.

- برای ‌انباركردن ‌آرماتورهایی كه به صورت تاشده حمل می شوند، به هنگام بازكردن سیم های نگهدارنده آرماتورها باید فاصله مناسب بین كارگران و آرماتورها در نظر گرفته شود تا باعث برخورد آرماتورها به كارگران نگردد.

 

 • نگهداری و انباركردن مواد قابل اشتعال یا انفجار

 

- از نگهداری مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار در محل كارگاه خودداری کنید. این گونه مواد باید در انبارهای مناسب و دور از محل های فعالیت كارگران، به خصوص كارگرانی كه به فعالیت هایی مانند جوشكاری، برش كاری، سرب ریزی و امثال آن اشتغال دارند، نگهداری شود.

- کلیه مواد قابل اشتعال، به ویژه مایعات باید در ظروف مخصوص سربسته و دور از منابع حرارت و جرقه نگهداری شوند.

- مقدار مایعات قابل اشتعال مورد نیاز برای كارگاه كه در محل نگهداری می شود، باید حداقل ممكن بوده و به تایید مسوولین و مقامات صلاحیت دار برسد.

- ساختمان محل نگهداری مواد قابل اشتعال باید مقاوم دربرابر حریق (دارای دیوارها و در ضد حریق) بوده و به این طریق از سایر قسمت های ساختمان مجزا شده باشد.

- ورود و نگهداری و استفاده از كپسول های گاز به كارگاه ممنوع است و در صورت نیاز باید باهماهنگی و مجوز دستگاه نظارت اقدام شود.

- انبار نگهداری مواد قابل اشتعال، به ویژه مایعات بایستی دارای چراغ ها، كلیدها، فیوزها و سایر ادوات الكتریكی ضدجرقه و ضد انفجار باشد.

- كپسول های محتوی گاز كه در فضای آزاد نگهداشته می شوند باید از تابش مستقیم خورشید، تغییرات زیاد درجه حرارت، تراكم برق یا رطوبت مداوم به دور باشند.

- تهویه انبارها و محل نگهداری گازها و مایعات قابل اشتعال، باید به روش مناسب انجام شود. استفاده از تهویه عمومی در این گونه انبارها الزامی است.

- به منظورجلوگیری از حادثه در صورت نشت مایعات یا گازهای قابل اشتعال لازم است بتوان انبار آنها را از محلی دور قطع كرد.

- در انبارهای بزرگ و كالاهای الكتریكی و الكترونیكی (با ارزش) استفاده از سیستم های اعلام حریق الزامی است.

 

2- حفاظت تاسیسات و وسایل الكتریكی

 

تعاریف

سكوی عایق: عبارتست از پله ثابت یا متحركی كه در مقابل تابلوی برق قرار گرفته و به وسیله ای از زمین عایق شده باشد.

 

اتصال موثر زمین: اتصال زمین وقتی موثراست كه مقاومت كلیه اجزای آن (سیم زمین، اتصال ها و زمین) كم باشد یا جریات را به خوبی هدایت نماید.

 

اتصال كوتاه: عبارت است از اتصال مستقیم دو هادی به یكدیگر یا اتصال آنها به وسیله جسم هادی دیگری كه مقاومت بسیار ناچیزی داشته و در نتیجه شدت جریات مدار را به طور فوق العاده افزایش دهد.

 

قدرت قطع: عبارت است از حداكثر مقدار ولت آمپر كه وسایل قطع كننده در موقع اتصال كوتاه و انجام عمل قطع مدار، بدون آسیب دیدن می توانند تحمل كنند.

 

كلید اطمینان: كلیدی است كه در روی مدار قرارگرفته و مادام كه به حالت بسته باشد، دسترسی به یك قسمت مورد نظر ازمدار، به هنگام برق داربودن، امكان نداشته باشد.

 

فشارقوی (ولتاژقوی): ولتاژ بیش از 20000 ولت متناوب نسبت به زمین را ولتاژ قوی می نامند.

 

كلید جداكننده: كلیدهای تیغه ای كه قسمتی از مدار را از شبكه اصلی (الكتریكی) قطع می كنند، كلید جداكننده یا قطع كننده نامیده می شوند.

 

- كلیه دستورها و مقررات حفاظتی مربوط به تاسیسات یا ماشین های الكتریكی باید در اختیار كارگران و كاركنان متصدی راه اندازی قرارگیرد و این افراد ملزم به رعایت آنها شوند تا از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری به عمل آید.

- در اطراف دستگاه ها باید فضای مناسب و كافی و جا پای مطمئن پیش بینی و تامین گردد.

- تابلوهای برق، كلیدها و فیوزهای توزیع جریان متناوب و كلیدهای قطع جریان با ولتاژ بیش از 50 ولت كه دارای قطعات لخت می باشند باید دور از دسترس عمومی و در محل مناسب و ایمن قرار داده شوند. كف این محل ها باید عایق بوده یا برای آنها سكوی عایق پیش بینی شود.

- موتورهای الكتریكی كه احتمال وقوع جرقه یا شعله در آنها وجود دارد حتی الامكان در اتاق های مخصوص نصب گردند. این اتاق ها بایستی از مواد غیر قابل اشتعال ساخته شده و نیز در داخل آنها و در نزدیكی موتورهای مزبور هیچ گونه ماده قابل اشتعال یا احتراق یا انفجار قرار نداشته باشد.

- از استقرار موتورهای الكتریكی در نزدیكی منابع سوخت، به ویژه منابع سوخت مایع و گاز خودداری شود، مگر اینكه اقدامات احتیاطی لازم و كافی برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی انجام شده و به تایید رسیده باشد.

- موتورهای الكتریكی، تابلوهای برق و ترانس ها و امثال آنها باید روی تكیه گاه های خود به طور محكم و ایمن نصب شده باشند.

- مدارها و وسایل الكتریكی باید با برچسب ها یا سایر وسایل مناسب دیگر مشخص شوند تا خطر بروز حادثه در اثر اشتباه كاهش یابد.

- وسایل الكتریكی قابل حمل باید با زمین در اتصال قرارگرفته و در صورت لزوم اتصال كوتاه نیز بشوند.

- وسایل و هادی های الكتریكی باید دارای كلیدهای جداكننده باشند تا در هنگام تنظیم و یا تعمیر بتوان آنها را از منبع جریان جدا ساخت.

- ابزار و وسایل دستی مانند پیچ گوشتی ها، آچارها، انبردست ها و دسته انبرالكترود و غیره باید دارای عایق مناسب باشد.

- محل اتصال كابل های مدار جوشكاری به موتور باید به دقت عایق شده باشد.

- انبرهای الكترود باید به سپرهایی برای محافظت دست جوشكار در مقابل حرارت و شعله و جرقه مجهز باشند.

- در هنگام رنگ پاشی با پیستوله، بایستی قسمت های فلزی وخود پیستوله را به زمین وصل نمود.

- از استقرار وسایل و ابزار الكتریكی در محل های مرطوب و یا مسیرجریان آب مانند كف تونل ها خودداری شود.

 

كابل های فشار قوی بایستی به نحوی مستقرشوند كه:

 

 • دور از دسترس كاركنان قرارداشته باشد.
 • حریم ایمنی مناسب آنها رعایت شده باشد.
 • مصون از برخورد با وسایل و تجهیزات كارگاهی باشند.
 • از دیوار و سقف تونل ها و ایستگاه ها آویزان نباشند.
 • در كف محل های عبور كارگران یا تردد وسایل نقلیه دستی و ماشینی قرار نداشته باشند.

 

- كابل های تغذیه دستگاه ها و وسایل و ابزار الكتریكی حتی الامكان نباید در كف كارگاه و محل تردد قرار گیرند. در صورتی كه عبور كابل از كف اجتناب ناپذیر باشد بایستی حتما به طریق كاملا ایمن حفاظت شود.

- استفاده از لوله های شكننده در مقابل ضربه و فشار مجاز نمی باشد. ورود و خروج كابل به لوله بایستی به نحوی انجام شود كه امكان صدمه دیدن كابل وجود نداشته باشد.

- تاسیسات و دستگاه های الكتریكی باید طوری ساخته، نصب و بهره برداری شوند كه درحین كار از هرگونه خطرات ناشی از تماس با هادی های برقدار و همچنین خطرات حریق مصون بمانند.

- نوع وسایل الكتریكی باید متناسب با ولتاژ خط و شرایط بهره برداری از آنها انتخاب گردد.

- درصورت امكان باید قسمت های برقدار مدارها یا وسایل الكتریكی كه با ولتاژ بیش از 50 ولت نسبت به زمین كار می كنند با سرپوش یا محفظه ثابت باحفاظ های معمولی طوری مجهز شوند كه از خطر برقدار شدن و اتصال كوتاه جلوگیری شود و دسترسی بی خطر به هادی ها و وسایل الكتریكی برای تنظیم و یا تعمیر آنها امكان پذیر باشد.

- برای جلوگیری از ازدیاد سیم های متحرك و آزاد لازم است به مقدار كافی پریز در محل های مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.

- قدرت قطع فیوزها و كلیدهای خودكار باید به اندازه كفایت باشد تا از هرگونه خطر جلوگیری شود.

 

در مواردی كه از وسایل الكتریكی قابل حمل با قسمت های فلزی برهنه استفاده می شود باید پیشگیری زیر را به عمل آورد:

 

- بدنه فلزی برهنه وسایل الكتریكی كه با جریان متناوب یا مستقیم با ولتاژ بیش از 50 ولت نسبت به زمین كار می كنند، باید اتصال زمین موثر داشته باشد و در جایی كه نتوان اتصال زمین با شرایط مساعد ایجاد نمود باید از ولتاژ كمتر از 50 ولت استفاده كرد.

- استفاده از لامپ های الكتریكی قابل حمل فقط در جاهایی كه پیش بینی روشنایی كافی و دائمی امكان پذیر نباشد با رعایت شرایط زیر مجاز است:

 

 • سرپیچ ها یا نگهدارنده لامپ ها از ماده عایق مناسب درست شده باشد و حفاظ محكمی تمام قسمت های برقدار را عایق کند.
 • ولتاژ لامپ ها برای شرایط مخصوص كاری كه باید انجام گیرد مناسب و بی خطر باشد.

 

- ادی های الكتریكی قابل حمل و قابل انعطاف هر جا كه احتمال آسیب دیدن آنها می رود باید پوششی از لاستیك یا پلاستیك بادوام داشته باشند و تمام قسمت ها، به ویژه محل اتصال سیم های دو شاخه ها و پریزها و غیره بطور صحیح نگهداری شود و سرپیچ ها طوری باشد كه قبل از باز شدن كامل لامپ هیچ یك از قسمت های برقدار آشكار نگردد.

- تعمیركارانی كه با دستگاه های الكتریكی كار می كنند علاوه بر استفاده از ابزارهای عایق بندی شده باید دارای دستكش های لاستیكی مناسب برقكار باشند و هنگام كار روی سكوی عایق قرار بگیرند تعمیرات قسمت های برقدار باید به دستور و تحت نظارت شخص مسوول فنی انجام شود كه از خطرات و اقدامات لازم برای جلوگیری از حادثه آگاه باشد.

- مسیر كانال های سیم كشی برق باید حتی الامكان ساده بوده و كلیه سیم های برق به طور مناسب عایق باشد و محكم در كانال نصب شده باشد.

- سیم های برق در كانال های سیم كشی باید طوری نصب گردد تا تعقیب مسیر آنها و پیدا كردنشان آسان باشد.

- مقاومت سیم های اتصال زمین باید كم بوده و مقطع آنها كافی باشد تا بتوان حداكثر جریانی را كه در نتیجه پارگی عایق وسایل الكتریكی ایجاد می شود بدون خطر به زمین هدایت نماید.

- در جایی كه احتمال می رود سیم اتصال زمین آسیب ببیند باید آنرا به طریق مكانیكی محافظت كرد.

 

3- پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی

پیشگیری از آتش سوزی و انجام پیش بینی های لازم و تهیه امكانات و تجهیزات مناسب جهت اطفای حریق در كارگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است بدین لحاظ توجه دقیق به نكات و هشدارهای زیر ضروری است:

 

- كارگاه باید دارای وسایل و تجهیزات كافی پیشگیری از آتش و همچنین امكانات مناسب جهت خاموش كردن آتش باشد و اشخاص تعلیم دیده و آشنا به روش های استفاده از وسایل و تجهیزات، به طور تمام وقت در كارگاه در اختیار باشند.

- امكان تماس تلفنی سریع با مراكز آتش نشانی همواره فراهم باشد.

- مخزن ذخیره آب با فشاركافی برای مهاركردن آتش ضروری است.

- شیلنگ ها و لوله های آتش نشانی و سایر وسایل و تجهیزات مشابه بایستی به خوبی محافظت شده و هفته ای یك بار مورد آزمایش قرار گیرند.

 

در مورد خاموش كننده های دستی و چرخدار (قابل حمل ونقل)، رعایت نكات زیر الزامی است:

 

 • كلیه كپسول های اطفای حریق می بایست توسط مسوول مربوطه به صورت ماهانه بازدید شوند.
 • بازرسی سالیانه برای اطلاع از كیفیت و كمیت مواد خاموش كننده و در صورت لزوم شارژ مجدد آنها 
 • آزمایش 5 ساله برای تحت فشارگذاردن بدنه ظروف خاموش كننده با فشاری كه كارخانه تعیین كرده است. (تست بدنه)
 • مراقبت های لازم در مورد استفاده از خاموش كننده هایی كه در محیط های بسته مواد سمی تولید می كنند.
 • استفاده از مواد اطفای حریق سمی بطور كلی ممنوع است و یا موادی كه تولید مواد سمی كند.
 • درصورت استفاده از گاز CO2 در محیط های بسته لازم است در صورت اطفای ‌حریق جهت ورود به محیط های درون تهیه گردد.

 

- وسایل و تجهیزاتی كه به منظور گرم كردن محیط كار یا غذا یا موارد مشابه به كار می روند بایستی به طور مناسب و ایمن نصب شده و اطراف آنها در فاصله مناسبی خالی از مواد قابل اشتعال یا احتراق باشد.

- مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق بایستی حتی الامكان از محدوده های فعالیت دستگاه های گرم كننده و گرم شونده و محیط هایی كه در معرض جرقه و قطرات فلز مذاب هستند دور نگه داشته شوند و در صورت نزدیكی این مواد به محل های نامبرده بایستی به وسیله پوشش های مناسب ضد حریق كاملا پوشانده شوند.

 - در صورت عملیات خطرناك مثل جوشكاری، برشكاری، قیراندود كاری ایزوله كردن و عملیات مشابه می بایست توسط سرپرست كارگاه و یا مسوول ایمنی مجوز فعالیت خطرناك صادر شود.

 - هنگام انجام عملیات خطرناك لازم است یك نفر به همراه یك دستگاه یا دو دستگاه كپسول اطفای ‌حریق مناسب آماده كار حضور داشته باشد.

 

به طور كلی كپسول ها باید در مكان های مناسب با شرایط زیر نگهداری شوند:

 

الف) در مقابل نور مستقیم خورشید نباشند.

ب) در زیر باران قرار نگیرد.

ج)‌ در محل های سرد كه امكان یخ زدن وجود دارد قرار نگیرند.

د) به سهولت دیده شوند.

ه) دسترسی به آن آسان باشد.

و) بر روی دیوار و در ارتفاع 5/1 متری بر روی پایه مخصوص نصب شوند.

 

سایر موارد حفاظتی

- قالب بتن باید قبل از بتن ریزی بازدید و نسبت به استحكام آن اطمینان حاصل شود تا در موقع بتن ریزی، قالب فرو نریزد.

- دستگاه های بتن ساز باید درهنگام تمیز كردن، قفل شده باشند تا ازحركت اتفاقی آن و ایجاد حادثه جلوگیری شود.

- ورود و خروج به كارگاه باید توسط نگهبانان كنترل گردد تا از ورود افراد متفرقه به كارگاه جلوگیری به عمل آید.

- كلیه سطوح خارجی دیوارها، كف ها و پلكان و به طوركلی همه سطوح افقی و عمودی و شیب دار كه در معرض عبور و مرور افراد قرار دارند بایستی از هرگونه مانع و زائده ای كه احتمال صدمه زدن به افراد را دارد پاكسازی شوند.

- كلیه اجزای سازه ای مانند میل گرد یا سیم آماتوربندی و سایر عناصری كه از سطوح بتنی دیوارها، كف ها و پلكان ها خارج شده اند، بالقوه خطر آفرینند و بایستی به گونه ای قطع، برداشته و یا خم شوند كه موجب بروز حادثه برای كارگران یا وسایل و تجهیزات نگردند.

- میل گردها و عناصر مشابه بیرون زده از سطوح باید به نحو مناسب و ایمن پوشیده شده و با علایم هشدار دهنده مشخص شوند.

- درارتفاع سرگیر، بیرون زدگی میله ها و آرماتورها از دیوارها نباید از پنج سانتیمتر بیشتر باشد.

- میله ها و آرماتورها و سایر موانع خطرآفرین نباید از سقف ها تا ارتفاع سرگیر بیرون زده باشند، در صورتی كه وجود آنها لازم باشد بایستی تا قبل از زمان كار روی آنها، به طور افقی در زیر سقف خم شوند.

- میله ها و آرماتورها و سایر موانع خطرآفرین نباید از كف ها به طورعمودی بیرون زده باشند در صورتی كه وجود آنها لازم است باید تا قبل از زمان كار روی آنها، ‌به طورافقی روی كف خم شوند.

- شعله های باز، مشعل، كبریت مشتعل و وسایل مشابه نباید در مجاورت دهانه های مجاری فاضلاب، خطوط اصلی گاز یا اماكن مشابه كه احتمال ایجاد حریق دارند قرارگیرد.

- به ازای هر30 نفر كارگر در یك كارگاه بایستی یك دستشویی و توالت محصور با وسایل شستشو ساخته شود.

- كلیه ساختمان های دایمی یا موقتی مورد استفاده باید تحمل فشار ناشی از عوامل جوی و بارها و اشیای ثابت و متحرك را داشته باشد.

- در فضای كارگاه، نصب ماشین آلات یا قراردادن اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور و مرور كارگران، ایجاد كند.

- كف اطاق ها و قسمت هایی  كه محل عبور كارگران بوده و یا برای حمل مواد تخصیص داده شده باید صاف و همواره و عادی از حفره و سوراخ، تراشه های چوب، برآمدگی ناشی از پوشش بی تناسب مجاری، میخ وپیچ و مهره و لوله و دریچه یا برآمدگی و برجستگی و هرگونه موانعی باشد كه ممكن است موجب گیر كردن و یا لغزیدن اشخاص گردد.

- كف اطاق ها و راهروها و پیاده روها نباید در شرایط عادی هیچگونه لغزیدگی داشته و یا از مصالحی ساخته و یا از موادی اندود شده باشد كه در نتیجه رفت وآمد ایجاد و نارحتی و گرد و خاك و ساییدگی و در نتیجه لغزیدگی ایجاد شود.

- پلكان ها، پرتگاه های راه پله، اطراف دریچه ها و مدخل هایی كه در كف كارگاه باز می شوند، اطراف دهانه های قائم و حفره هایی كه در كف كارگاه وجود دارد بایستی برای جلوگیری از خطر سقوط مجهز به نرده محافظتی یا پوشش حفاظتی باشد.

- كلیه پلكان ها، سكوها و پاگردها باید استحكام كافی داشته و تحمل فشار و سنگینی بارهای عادی را داشته باشد.

- نرده های پلكان ها باید از مصالح محكم و بادوام باشد و ارتفاع نرده های پلكان ها از لبه هر پله نبایستی از 75 سانتیمتر كمتر باشد.

- حداكثر شیب مجازی برای راهروهای شیبدار (رامپ) مورد استفاده افراد 10 درجه است.

- كلیه معابر و راهروها و سكوهایی كه روی ماشین آلات نوارهای متحرك قراردارند، باید از دو طرف به وسیله نرده های استاندارد محافظت شوند.

- برای كارگرانی كه در خارج از سالن ها در محوطه كارخانه و اطراف ساختمان ها (در فضای آزاد) مشغول كار هستند می بایستی حفاظ وسایل پیش بینی شود.

- چنانچه در محوطه كارگاهی، گودال هایی مانند چاله، چاه، نهر و غیره وجود داشته باشد، باید روی دهانه آنها با وسایل محكم و اطمینان بخش مستور گردیده، یا اطراف آنها نرده محكمی نصب شود.

- در ساعت كار باید روشنایی كافی طبیعی یا مصنوعی برای قسمت هایی كه افراد درحال رفت وآمد و یا كار می باشد، تامین گردد و در قسمت هایی كه به لحاظ خطر احتیاج به نور اضافی وجود دارد، باید از نور موضعی استفاده شود.

- دستگاه های مولد حرارت كه درمحل های كار قرار می گیرد باید دارای دودكش باشند.

- گرد و غبار، دود و بخارات مضر باید به وسیله تهویه موضعی یا تهویه عمومی از محیط كارگاه خارج گردد.

- قالب بتون باید قبل از بتن ریزی بازدید و نسبت به استحكام آن اطمینان حاصل شود تا در موقع بتن ریزی قالب فرو نریزد.

- در قسمتی كه بتن ریخته می شود برای جلوگیری ازسقوط چرخ دستی یا فرغون به محل بتن ریزی باید در كناره آن موانعی تعبیه شود.

- در موقع برداشتن قالب بتن باید احتیاط های لازم منظور حفاظت كارگران از خطر احتمالی سقوط بتن یا قالب به كار برده شود.

- افرادی كه در اندود و چكشی كردن بتن كار می كنند، باید به عینك و دستكش مناسب و زانوبند حفاظتی مجهز باشند. همچنین كارگرانی كه مدام با سیمان سروكار دارند باید به ماسك تنفسی و دستكش مجهز شوند.

- برای بالا بردن تیرهای آهن باید از كابل یا طناب های محكم استفاده شود و برای جلوگیری از خمش بیش ازحد كابل باید چوب یا وسیله مشابه دیگری در بین تیرآهن و كابل قرارداده شود و از زنجیر برای بالا بردن تیرآهن استفاده نشود.

- در موقع نصب ستون ها با تیرهای آهن قبل از جداكردن نگهدارنده تیرآهن باید حداقل نصف تعداد پیچ ومهره بسته یا جوشكاری لازم انجام شده باشد.

- خرپاها باید به وسیله نگهدارنده بر روی پایه قرارگیرد و پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان كامل از پایدار بودن آن از نگهدارنده جدا شود.

- لوازم و ماشین آلات الكتریكی كه در هوای آزاد و در معرض رطوبت كار می كنند با سیم اتصال به زمین مجهز باشند.

- شعله های باز، مشعل، كبریت و وسایل نباید در مجاورت دهانه های مجاری فاضلاب، خطوط اصلی گاز و مجاری مشابه قرار داده شود.

- در مواقعی كه كارهای بنایی در طبقات زیر انجام می شود یا نصب و بر پا داشتن تیرآهن و كارهای بتونی و نصب سنگ در طبقات انجام می گیرد، باید سقف و یا پوشش مناسبی بین آنها قرار داده شود تا از سقوط مصالح از طبقات بالا بر روی كارگران جلوگیری شود.

- بالا بردن آسفالت یا قیر داغ به وسیله كارگر و نردبان ممنوع است.

- در داربست هایی كه خرك به جای پایه بكار برده می شود، در صورتی كه ارتفاع خرك بیش از یك متر باشد باید مهار لازم جهت استحكام آن به كار برده شود و فواصل خرك و تخته های روی آن طوری باشد كه از خم شدن و لغزش و تكان جایگاه مطلقا جلوگیری گردد.

- در پایان كار هر روز یا شروع كار باید مطمئن شد كه كلیه قسمت های باقیمانده از عملیات تخریب ساختمان در وضع پایداری قرار داشته و چوب بست ها و معابر در وضع مطمئنی هستند.

- دیوارهایی كه جهت  نگهداری خاك زمین یا ساختمان های مجاور ساخته می شوند نباید تخریب شوند؛ مگر آنكه قبلا خاك برداشته شده و یا به وسیله شمع و سپر چوبی یا فلزی محافظت شده باشد و در مورد ساختمان نیز قبلا شمع و مهارهای لازم برای نگهداری آن به كار رفته باشد.

- كلیه دهانه های موجود در كف طبقات به استثنای دهانه هایی كه برای حمل مصالح و لوازم به كار می رود، باید با نرده یا حفاظ مناسبی محصور یا پوشانده شود. اطراف قسمت هایی كه برای بارگیری مصالح استفاده می شود باید همواره بسته باشد مگر در مواقع بارگیری و حمل كه باید مراقبت كافی به عمل آید.

 

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه