خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

حریق

نوآوری های سیستم های اطفای اتوماتیك و کاربردهای آن ها 1995
بازنگری عملیات خودروهای آتش نشانی 1342
سیستم های اطفای اتوماتیک با آیروسل پودری 1432
سیستم های حفاظتی برای اتاق های سرور 1410
بررسی شیوه های اطفای حریق در كتابخانه ها 3357
تحلیل و بررسی علل آتش سوزی چاه نفتشهر با استفاده از روشTripod- beta 2210
ضرورت آزمون دوره ای سیلندرهای صنعتی و کپسول های اطفایی CO2 و پودر و گاز توسط آزمایشگاه های تائيد صلاحيت شده طبق استانداردهای اجباری (ملّی) 3237
مدیریت اطفاء حریق در سایت های مواد منفجره، پیروتكنیك و پیشرانه 1339
بررسی میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل نسبت به راه های پیشگیری وکنترل حریق در اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1385 1309
آتش و آتش نشانی 1741
ارزیابی ریسك حریق 2405
رویه‌های استاندارد عملیاتی در سازمان‌های آتش‌نشانی 1604
بررسی عوامل زیان آور محیط کار در آتش نشانی 3530
آشنایی با سیستم‌های اعلام حریق 5334
اصول ایمنی حریق در ساختمان‌ها 1661
سیستمهای كشف و اعلام حریق 4061
انتخاب جایگزینی برای هالون جهت حفاظت از حریق در هواپیما 1299
مدیریت ریسك حریق در صنایع شیمیایی 1382
جلوگیری از خسارات آتش‌سوزی در واحدهای صنعتی 930
سامانه اطفاء حریق خودكار مه‌پاش 1385
مدیریت تخلیه اضطراری در ساختمان‌های بلند 4301
آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند 2115
هدفهای اصولی محافظت در برابر حریق 1607
آتش یكی از عوامل مهم در تخریب پوشش گیاهی و جنگلی كشور 1434
ایمنی حریق در بیمارستان‌ها 5224
ملاحظات ایمنی و آتش نشانی در طراحی و ساخت مدرسه 845
سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی در ساختمان‌های بلند 3264
استراتژی‌های تهویه دود 1916
عوامل اقتصادی و اجتماعی آتش سوزی شهرها 1359