خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

مواد شیمیایی و خطرناك

آشنایی با ماده منفجره امولايت و شناخت خطرات آن 1086
مقررات ایمنی هنگام مواجهه با گاز سولفید هیدروژن 5604
قاتل خاموش 1380
دانستنی های نشت كلر 1282
کروم، جنبه‌های بهداشتی و مخاطرات شغلی 4178
آشنایی با اثرات بنزن و استانداردهای مربوطه 4121
سیلیس و سیلیكوزیس 1522
گاز رادون 2661
خطرات سیمان و راهكارهای كنترلی آن 7298
گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی و روش های تشخیص نشت انواع گاز 22878
راه‎های کاهش سطح تماس کارگران با عوامل زیان آور شیمیایی در رنگ پاشی 1609
چالش حمل و نقل و انبارداری کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهیدرجایی 1943
دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در خصوص حمل، جابجایی و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناك 3464
ایمنی دركار با PCBs 2052
برنامه ملی اطلاع‌رسانی مخاطرات مواد شیمیایی 2128
کار در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن 2122
هیدروكسید سدیم 7885
طبقه بندی مواد خطرناك و ایمنی در حمل و نقل 1076
خطرات مواد واكنش پذیر 3129
ارزیابی خطرات مواد شیمیایی 2551
اصول ایمنی هیدروژن فلوراید (HF) 3006
خطرات گاز هیدروژن سولفوره در صنایع نفت و گاز 2312
مدیریت ایمنی فرآیند در كنترل مواد خطرناك 2616