خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

مواد شیمیایی و خطرناك

آشنایی با ماده منفجره امولايت و شناخت خطرات آن 1350
مقررات ایمنی هنگام مواجهه با گاز سولفید هیدروژن 6545
قاتل خاموش 1537
دانستنی های نشت كلر 1562
کروم، جنبه‌های بهداشتی و مخاطرات شغلی 4674
آشنایی با اثرات بنزن و استانداردهای مربوطه 4820
سیلیس و سیلیكوزیس 1725
گاز رادون 2952
خطرات سیمان و راهكارهای كنترلی آن 9543
گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی و روش های تشخیص نشت انواع گاز 25703
راه‎های کاهش سطح تماس کارگران با عوامل زیان آور شیمیایی در رنگ پاشی 1781
چالش حمل و نقل و انبارداری کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهیدرجایی 2129
دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در خصوص حمل، جابجایی و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناك 3950
ایمنی دركار با PCBs 2277
برنامه ملی اطلاع‌رسانی مخاطرات مواد شیمیایی 2292
کار در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن 2329
هیدروكسید سدیم 9082
طبقه بندی مواد خطرناك و ایمنی در حمل و نقل 1168
خطرات مواد واكنش پذیر 3499
ارزیابی خطرات مواد شیمیایی 2829
اصول ایمنی هیدروژن فلوراید (HF) 3316
خطرات گاز هیدروژن سولفوره در صنایع نفت و گاز 2621
مدیریت ایمنی فرآیند در كنترل مواد خطرناك 2871