مواد شیمیایی و خطرناك

آشنایی با ماده منفجره امولايت و شناخت خطرات آن 919
مقررات ایمنی هنگام مواجهه با گاز سولفید هیدروژن 4986
قاتل خاموش 1262
دانستنی های نشت كلر 1164
کروم، جنبه‌های بهداشتی و مخاطرات شغلی 3812
آشنایی با اثرات بنزن و استانداردهای مربوطه 3621
سیلیس و سیلیكوزیس 1370
گاز رادون 2395
خطرات سیمان و راهكارهای كنترلی آن 6058
گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی و روش های تشخیص نشت انواع گاز 20442
راه‎های کاهش سطح تماس کارگران با عوامل زیان آور شیمیایی در رنگ پاشی 1443
چالش حمل و نقل و انبارداری کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهیدرجایی 1790
دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در خصوص حمل، جابجایی و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناك 3149
ایمنی دركار با PCBs 1854
برنامه ملی اطلاع‌رسانی مخاطرات مواد شیمیایی 2004
کار در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن 1948
هیدروكسید سدیم 7029
طبقه بندی مواد خطرناك و ایمنی در حمل و نقل 981
خطرات مواد واكنش پذیر 2846
ارزیابی خطرات مواد شیمیایی 2287
اصول ایمنی هیدروژن فلوراید (HF) 2757
خطرات گاز هیدروژن سولفوره در صنایع نفت و گاز 2106
مدیریت ایمنی فرآیند در كنترل مواد خطرناك 2428