خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

مواد شیمیایی و خطرناك

آشنایی با ماده منفجره امولايت و شناخت خطرات آن 973
مقررات ایمنی هنگام مواجهه با گاز سولفید هیدروژن 5176
قاتل خاموش 1299
دانستنی های نشت كلر 1203
کروم، جنبه‌های بهداشتی و مخاطرات شغلی 3950
آشنایی با اثرات بنزن و استانداردهای مربوطه 3749
سیلیس و سیلیكوزیس 1417
گاز رادون 2478
خطرات سیمان و راهكارهای كنترلی آن 6423
گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی و روش های تشخیص نشت انواع گاز 21269
راه‎های کاهش سطح تماس کارگران با عوامل زیان آور شیمیایی در رنگ پاشی 1490
چالش حمل و نقل و انبارداری کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهیدرجایی 1846
دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در خصوص حمل، جابجایی و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناك 3229
ایمنی دركار با PCBs 1917
برنامه ملی اطلاع‌رسانی مخاطرات مواد شیمیایی 2047
کار در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن 2016
هیدروكسید سدیم 7351
طبقه بندی مواد خطرناك و ایمنی در حمل و نقل 1014
خطرات مواد واكنش پذیر 2944
ارزیابی خطرات مواد شیمیایی 2397
اصول ایمنی هیدروژن فلوراید (HF) 2836
خطرات گاز هیدروژن سولفوره در صنایع نفت و گاز 2183
مدیریت ایمنی فرآیند در كنترل مواد خطرناك 2492