مواد شیمیایی و خطرناك

آشنایی با ماده منفجره امولايت و شناخت خطرات آن 854
مقررات ایمنی هنگام مواجهه با گاز سولفید هیدروژن 4818
قاتل خاموش 1212
دانستنی های نشت كلر 1134
کروم، جنبه‌های بهداشتی و مخاطرات شغلی 3698
آشنایی با اثرات بنزن و استانداردهای مربوطه 3467
سیلیس و سیلیكوزیس 1330
گاز رادون 2334
خطرات سیمان و راهكارهای كنترلی آن 5690
گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی و روش های تشخیص نشت انواع گاز 19749
راه‎های کاهش سطح تماس کارگران با عوامل زیان آور شیمیایی در رنگ پاشی 1394
چالش حمل و نقل و انبارداری کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهیدرجایی 1742
دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در خصوص حمل، جابجایی و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناك 3069
ایمنی دركار با PCBs 1793
برنامه ملی اطلاع‌رسانی مخاطرات مواد شیمیایی 1969
کار در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن 1899
هیدروكسید سدیم 6727
طبقه بندی مواد خطرناك و ایمنی در حمل و نقل 959
خطرات مواد واكنش پذیر 2733
ارزیابی خطرات مواد شیمیایی 2199
اصول ایمنی هیدروژن فلوراید (HF) 2686
خطرات گاز هیدروژن سولفوره در صنایع نفت و گاز 2032
مدیریت ایمنی فرآیند در كنترل مواد خطرناك 2357