مواد شیمیایی و خطرناك

آشنایی با ماده منفجره امولايت و شناخت خطرات آن 800
مقررات ایمنی هنگام مواجهه با گاز سولفید هیدروژن 4617
قاتل خاموش 1177
دانستنی های نشت كلر 1112
کروم، جنبه‌های بهداشتی و مخاطرات شغلی 3495
آشنایی با اثرات بنزن و استانداردهای مربوطه 3303
سیلیس و سیلیكوزیس 1267
گاز رادون 2252
خطرات سیمان و راهكارهای كنترلی آن 5308
گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی و روش های تشخیص نشت انواع گاز 18363
راه‎های کاهش سطح تماس کارگران با عوامل زیان آور شیمیایی در رنگ پاشی 1334
چالش حمل و نقل و انبارداری کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهیدرجایی 1699
دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در خصوص حمل، جابجایی و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناك 2938
ایمنی دركار با PCBs 1741
برنامه ملی اطلاع‌رسانی مخاطرات مواد شیمیایی 1923
کار در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن 1853
هیدروكسید سدیم 6410
طبقه بندی مواد خطرناك و ایمنی در حمل و نقل 942
خطرات مواد واكنش پذیر 2607
ارزیابی خطرات مواد شیمیایی 2115
اصول ایمنی هیدروژن فلوراید (HF) 2616
خطرات گاز هیدروژن سولفوره در صنایع نفت و گاز 1954
مدیریت ایمنی فرآیند در كنترل مواد خطرناك 2290