خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

مواد شیمیایی و خطرناك

آشنایی با ماده منفجره امولايت و شناخت خطرات آن 1198
مقررات ایمنی هنگام مواجهه با گاز سولفید هیدروژن 5988
قاتل خاموش 1440
دانستنی های نشت كلر 1422
کروم، جنبه‌های بهداشتی و مخاطرات شغلی 4386
آشنایی با اثرات بنزن و استانداردهای مربوطه 4415
سیلیس و سیلیكوزیس 1608
گاز رادون 2780
خطرات سیمان و راهكارهای كنترلی آن 8373
گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی و روش های تشخیص نشت انواع گاز 24337
راه‎های کاهش سطح تماس کارگران با عوامل زیان آور شیمیایی در رنگ پاشی 1682
چالش حمل و نقل و انبارداری کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهیدرجایی 2034
دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در خصوص حمل، جابجایی و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناك 3645
ایمنی دركار با PCBs 2136
برنامه ملی اطلاع‌رسانی مخاطرات مواد شیمیایی 2193
کار در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن 2209
هیدروكسید سدیم 8353
طبقه بندی مواد خطرناك و ایمنی در حمل و نقل 1113
خطرات مواد واكنش پذیر 3270
ارزیابی خطرات مواد شیمیایی 2660
اصول ایمنی هیدروژن فلوراید (HF) 3130
خطرات گاز هیدروژن سولفوره در صنایع نفت و گاز 2440
مدیریت ایمنی فرآیند در كنترل مواد خطرناك 2732