خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

مديريت بحران

مدیریت بحران در محیط کار 1868
تحولات ساختاری و قانونی تشكیلات مدیریت بحران در ایران 2991
الزامات مدیریت بحران در­ بافت های فرسوده شهری 2910
مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم ها 1841
استقرار سیستم مدیریت بحران در محیط های کار 1608
اسکان موقت در زلزله 2542
مدیریت بحران 633
ارائه مدل پیشنهادی سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران شهرهای کشور 1695
جايگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران 2916
بررسی جایگاه برنامه ریزی بر مدیریت بحران با تاکید بر مرحله اسکان پس از سانحه 1497
درآمدی بر چرخه مدیریت بحران در نواحی شهری با تاکید بر مرحله پیشگیری و آمادگی در برابر بحران 2118
جایگاه مدیریت بحران در برنامه های توسعه در ایران 1987
تبیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه «پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» 1549
نجات فرد معلق : لزوم طرح و آمادگی برای اقدام فوری 701
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1843
مدیریت بحران در نواحی شهری 3092
برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق 3175
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1450
مدیریت بلایای طبیعی در ایالت کوئینزلند استرالیا 1705
GIS‌و مدیریت بحران 2008
الگوی پیشنهادی مدیریت حمل و نقل در شرایط بحران 2741
مدیریت بحران و ایمن‌سازی صنایع و معادن 1192
مدیریت بحران 1025
مدیریت بحران، رفتارها و عملكردهای قبل و بعد از وقوع زلزله 8894
مدیریت سیل 2481
تسهیلات اضطراری و امدادی درحمل ونقل جاده‌ای 1597
نكات مدیریتی و بهداشتی در شرایط بحران 1434
تجربه كشورهای خارجی در بازسازی پس از زلزله 2205
اقدامات ایمنی در مواجهه با زلزله 1168
استفاده از مواد غذایی ویژه برای شرایط اضطراری 1678
مدیریت اردوگاه اضطراری 2698
مقاوم‌سازی مساكن روستایی در برابر زلزله 1932
گزارشي تحليلی از زلزله بم 7488