خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

مديريت بحران

مدیریت بحران در محیط کار 2010
تحولات ساختاری و قانونی تشكیلات مدیریت بحران در ایران 3089
الزامات مدیریت بحران در­ بافت های فرسوده شهری 3017
مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم ها 1918
استقرار سیستم مدیریت بحران در محیط های کار 1679
اسکان موقت در زلزله 2639
مدیریت بحران 679
ارائه مدل پیشنهادی سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران شهرهای کشور 1770
جايگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران 3009
بررسی جایگاه برنامه ریزی بر مدیریت بحران با تاکید بر مرحله اسکان پس از سانحه 1583
درآمدی بر چرخه مدیریت بحران در نواحی شهری با تاکید بر مرحله پیشگیری و آمادگی در برابر بحران 2261
جایگاه مدیریت بحران در برنامه های توسعه در ایران 2053
تبیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه «پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» 1611
نجات فرد معلق : لزوم طرح و آمادگی برای اقدام فوری 735
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1933
مدیریت بحران در نواحی شهری 3225
برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق 3384
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1491
مدیریت بلایای طبیعی در ایالت کوئینزلند استرالیا 1777
GIS‌و مدیریت بحران 2110
الگوی پیشنهادی مدیریت حمل و نقل در شرایط بحران 2858
مدیریت بحران و ایمن‌سازی صنایع و معادن 1237
مدیریت بحران 1069
مدیریت بحران، رفتارها و عملكردهای قبل و بعد از وقوع زلزله 9207
مدیریت سیل 2606
تسهیلات اضطراری و امدادی درحمل ونقل جاده‌ای 1671
نكات مدیریتی و بهداشتی در شرایط بحران 1474
تجربه كشورهای خارجی در بازسازی پس از زلزله 2285
اقدامات ایمنی در مواجهه با زلزله 1220
استفاده از مواد غذایی ویژه برای شرایط اضطراری 1763
مدیریت اردوگاه اضطراری 2801
مقاوم‌سازی مساكن روستایی در برابر زلزله 2020
گزارشي تحليلی از زلزله بم 7723