خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

مديريت بحران

مدیریت بحران در محیط کار 2164
تحولات ساختاری و قانونی تشكیلات مدیریت بحران در ایران 3217
الزامات مدیریت بحران در­ بافت های فرسوده شهری 3166
مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم ها 2050
استقرار سیستم مدیریت بحران در محیط های کار 1769
اسکان موقت در زلزله 2756
مدیریت بحران 738
ارائه مدل پیشنهادی سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران شهرهای کشور 1872
جايگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران 3163
بررسی جایگاه برنامه ریزی بر مدیریت بحران با تاکید بر مرحله اسکان پس از سانحه 1669
درآمدی بر چرخه مدیریت بحران در نواحی شهری با تاکید بر مرحله پیشگیری و آمادگی در برابر بحران 2419
جایگاه مدیریت بحران در برنامه های توسعه در ایران 2129
تبیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه «پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» 1716
نجات فرد معلق : لزوم طرح و آمادگی برای اقدام فوری 772
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 2050
مدیریت بحران در نواحی شهری 3394
برگزاری مانور امداد و نجات و اطفای حریق 3668
مدیریت بحران و ایمنی دریایی 1542
مدیریت بلایای طبیعی در ایالت کوئینزلند استرالیا 1876
GIS‌و مدیریت بحران 2230
الگوی پیشنهادی مدیریت حمل و نقل در شرایط بحران 3015
مدیریت بحران و ایمن‌سازی صنایع و معادن 1299
مدیریت بحران 1125
مدیریت بحران، رفتارها و عملكردهای قبل و بعد از وقوع زلزله 9610
مدیریت سیل 2754
تسهیلات اضطراری و امدادی درحمل ونقل جاده‌ای 1763
نكات مدیریتی و بهداشتی در شرایط بحران 1519
تجربه كشورهای خارجی در بازسازی پس از زلزله 2378
اقدامات ایمنی در مواجهه با زلزله 1286
استفاده از مواد غذایی ویژه برای شرایط اضطراری 1874
مدیریت اردوگاه اضطراری 2940
مقاوم‌سازی مساكن روستایی در برابر زلزله 2130
گزارشي تحليلی از زلزله بم 8135