استخدام سرپرست ایمنی

  

 استخدام سرپرست ایمنی

  

 

  • به  سرپرست ایمنی دارای مدرک hse جهت کار در شهرستان بشرویه

 

 

  

  - تعداد مورد نیاز: 1
- جنسیت: -
  - حداکثر سن:       -
  - شهرهای مورد نیاز: -
  - تلفن:

09392268979 

  - فکس:  -
  - ایمیل:  -
  - وب سایت: -

  

تاریخ انقضای آگهی: 1395/09/03