استخدام در یک سازمان فعال در زمینه تولید انرژی 30 ارديبهشت 1395 205
استخدام دریک شرکت پیمانکار 28 ارديبهشت 1395 197
استخدام در شرکت راهسازی و ساختمانی 28 ارديبهشت 1395 205
استخدام کارشناس HSE 28 ارديبهشت 1395 231
استخدام دریک شرکت معتبر فعال 28 ارديبهشت 1395 214
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 ارديبهشت 1395 195
استخدام در یک شرکت عمرانی 25 ارديبهشت 1395 209
استخدام کارشناس HSE 25 ارديبهشت 1395 217
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 25 ارديبهشت 1395 198
کارشناس HSE 25 ارديبهشت 1395 221
استخدام در یک شرکت معتبر 23 ارديبهشت 1395 207
استخدام در یک شرکت معتبر در زمینه تولید مواد شیمیایی 23 ارديبهشت 1395 217
استخدام در شرکت سوپرپایپ اینترناشنال 19 ارديبهشت 1395 269
استخدام کارشناس HSE 19 ارديبهشت 1395 238
استخدام در شرکت مهندسی مشاور 15 ارديبهشت 1395 310
استخدام در گروه تولیدی صنعتی داتیس 15 ارديبهشت 1395 217
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 15 ارديبهشت 1395 240
استخدام در شرکت پیمانکاری متروی شیراز 15 ارديبهشت 1395 249
استخدام در شرکت مشهد فورجینگ 13 ارديبهشت 1395 242
استخدام در شرکت معتبر بازرسی بین المللی 13 ارديبهشت 1395 229