استخدام در یک سازمان فعال در زمینه تولید انرژی 30 ارديبهشت 1395 236
استخدام دریک شرکت پیمانکار 28 ارديبهشت 1395 225
استخدام در شرکت راهسازی و ساختمانی 28 ارديبهشت 1395 236
استخدام کارشناس HSE 28 ارديبهشت 1395 258
استخدام دریک شرکت معتبر فعال 28 ارديبهشت 1395 240
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 ارديبهشت 1395 220
استخدام در یک شرکت عمرانی 25 ارديبهشت 1395 238
استخدام کارشناس HSE 25 ارديبهشت 1395 242
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 25 ارديبهشت 1395 222
کارشناس HSE 25 ارديبهشت 1395 250
استخدام در یک شرکت معتبر 23 ارديبهشت 1395 235
استخدام در یک شرکت معتبر در زمینه تولید مواد شیمیایی 23 ارديبهشت 1395 244
استخدام در شرکت سوپرپایپ اینترناشنال 19 ارديبهشت 1395 307
استخدام کارشناس HSE 19 ارديبهشت 1395 263
استخدام در شرکت مهندسی مشاور 15 ارديبهشت 1395 339
استخدام در گروه تولیدی صنعتی داتیس 15 ارديبهشت 1395 248
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 15 ارديبهشت 1395 267
استخدام در شرکت پیمانکاری متروی شیراز 15 ارديبهشت 1395 291
استخدام در شرکت مشهد فورجینگ 13 ارديبهشت 1395 288
استخدام در شرکت معتبر بازرسی بین المللی 13 ارديبهشت 1395 254