کارشناس HSE 25 ارديبهشت 1395 211
استخدام در یک شرکت معتبر 23 ارديبهشت 1395 193
استخدام در یک شرکت معتبر در زمینه تولید مواد شیمیایی 23 ارديبهشت 1395 196
استخدام در شرکت سوپرپایپ اینترناشنال 19 ارديبهشت 1395 259
استخدام کارشناس HSE 19 ارديبهشت 1395 223
استخدام در شرکت مهندسی مشاور 15 ارديبهشت 1395 296
استخدام در گروه تولیدی صنعتی داتیس 15 ارديبهشت 1395 206
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 15 ارديبهشت 1395 226
استخدام در شرکت پیمانکاری متروی شیراز 15 ارديبهشت 1395 235
استخدام در شرکت مشهد فورجینگ 13 ارديبهشت 1395 224
استخدام در شرکت معتبر بازرسی بین المللی 13 ارديبهشت 1395 216
استخدام در شرکت ساختمانی 13 ارديبهشت 1395 187
استخدام کارشناس HSE 13 ارديبهشت 1395 221
استخدام در گروه مهندسی و ساختمان فپکو 13 ارديبهشت 1395 292
استخدام در شرکت معتبر داروسازی 13 ارديبهشت 1395 219
استخدام در یک شرکت فعال 08 ارديبهشت 1395 222
استخدام در یک شرکت مهندسی 08 ارديبهشت 1395 221
استخدام در یک شرکت معتبر تولید کننده 08 ارديبهشت 1395 188
استخدام در یک واحد تولیدی 08 ارديبهشت 1395 189
استخدام در شرکت محصولات غذایی 08 ارديبهشت 1395 191