خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 مهر 1395 180
استخدام در شرکتی خصوصی 28 مهر 1395 178
جذب نیروی قراردادی کنترل قدرت پارس 28 مهر 1395 197
استخدام در یک شرکت معتبر فعال 28 مهر 1395 172
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 24 مهر 1395 194
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 24 مهر 1395 202
استخدام در یک شرکت در زمینه ساخت پروژه­ های نیروگاهی 13 مهر 1395 253
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 10 مهر 1395 244
استخدام در شرکت عالیفرد 10 مهر 1395 200
استخدام در یک شرکت بزرگ صنعتی 10 مهر 1395 219
استخدام در شرکت معتبر عمرانی 10 مهر 1395 194
استخدام در شرکت تولیدی و بازرگانی 07 مهر 1395 204
استخدام در شرکت معتبر پروژه‏ های عمرانی 07 مهر 1395 200
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 05 مهر 1395 207
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 05 مهر 1395 219
استخدام مسئول HSE در شرکت پیمانکاری 05 مهر 1395 219
استخدام کارشناس HSE در کارگاه ساختمانی 05 مهر 1395 190
استخدام در شرکت معتبر 03 مهر 1395 225
استخدام در یک شرکت خصوصی 03 مهر 1395 239
استخدام در کارخانه صنایع عوجان ایرانیان 29 شهریور 1395 226