خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager
استخدام در یک شرکت پیمانکاری 28 مهر 1395 161
استخدام در شرکتی خصوصی 28 مهر 1395 158
جذب نیروی قراردادی کنترل قدرت پارس 28 مهر 1395 167
استخدام در یک شرکت معتبر فعال 28 مهر 1395 149
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 24 مهر 1395 167
استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC 24 مهر 1395 177
استخدام در یک شرکت در زمینه ساخت پروژه­ های نیروگاهی 13 مهر 1395 228
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 10 مهر 1395 218
استخدام در شرکت عالیفرد 10 مهر 1395 174
استخدام در یک شرکت بزرگ صنعتی 10 مهر 1395 195
استخدام در شرکت معتبر عمرانی 10 مهر 1395 175
استخدام در شرکت تولیدی و بازرگانی 07 مهر 1395 178
استخدام در شرکت معتبر پروژه‏ های عمرانی 07 مهر 1395 176
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 05 مهر 1395 178
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 05 مهر 1395 187
استخدام مسئول HSE در شرکت پیمانکاری 05 مهر 1395 186
استخدام کارشناس HSE در کارگاه ساختمانی 05 مهر 1395 165
استخدام در شرکت معتبر 03 مهر 1395 200
استخدام در یک شرکت خصوصی 03 مهر 1395 209
استخدام در کارخانه صنایع عوجان ایرانیان 29 شهریور 1395 193