استخدام در شرکت مهندسین مشاور معتبر 29 شهریور 1395 163
استخدام در شرکت بزرگ خودروسازی 29 شهریور 1395 158
استخدام در شرکت مهندسی پیمانکاری 29 شهریور 1395 163
استخدام در شرکت مهندسی مشاور 27 شهریور 1395 159
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 27 شهریور 1395 161
استخدام شرکت مهندسین مشاور 27 شهریور 1395 209
استخدام در شرکت بزرگ خودرو سازی 27 شهریور 1395 147
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 23 شهریور 1395 179
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 شهریور 1395 158
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 23 شهریور 1395 156
استخدام کارشناس HSE 23 شهریور 1395 151
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 20 شهریور 1395 143
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 20 شهریور 1395 147
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 20 شهریور 1395 157
استخدام در شرکت ماشین سازی تاشا 20 شهریور 1395 162
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 14 شهریور 1395 158
استخدام کارشناس HSE 14 شهریور 1395 187
استخدام در شرکت معتبر مهندسی 14 شهریور 1395 161
استخدام در شرکت بزرگ و معتبر پیمانکاری 14 شهریور 1395 174
استخدام کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 14 شهریور 1395 163