استخدام در شرکت مهندسین مشاور معتبر 29 شهریور 1395 132
استخدام در شرکت بزرگ خودروسازی 29 شهریور 1395 129
استخدام در شرکت مهندسی پیمانکاری 29 شهریور 1395 137
استخدام در شرکت مهندسی مشاور 27 شهریور 1395 129
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 27 شهریور 1395 128
استخدام شرکت مهندسین مشاور 27 شهریور 1395 139
استخدام در شرکت بزرگ خودرو سازی 27 شهریور 1395 119
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 23 شهریور 1395 150
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 شهریور 1395 114
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 23 شهریور 1395 125
استخدام کارشناس HSE 23 شهریور 1395 127
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 20 شهریور 1395 118
استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی 20 شهریور 1395 121
استخدام در یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی 20 شهریور 1395 135
استخدام در شرکت ماشین سازی تاشا 20 شهریور 1395 130
استخدام در شرکت معتبر تولیدی 14 شهریور 1395 136
استخدام کارشناس HSE 14 شهریور 1395 145
استخدام در شرکت معتبر مهندسی 14 شهریور 1395 127
استخدام در شرکت بزرگ و معتبر پیمانکاری 14 شهریور 1395 141
استخدام کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای 14 شهریور 1395 131