استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 09 آذر 1395 104
استخدام مسوول ایمنی در شرکت معتبر ساختمانی 09 آذر 1395 101
استخدام در شرکت ساختمانی 09 آذر 1395 83
استخدام در شرکت میراب 09 آذر 1395 97
استخدام در شرکت میراب 09 آذر 1395 93
استخدام مهندس HSE و سرپرست کارگاه 09 آذر 1395 110
استخدام سرپرست HSE 09 آذر 1395 114
استخدام سرپرست ایمنی 29 آبان 1395 146
استخدام کارشناس HSE 29 آبان 1395 128
استخدام در شرکت معتبر فعال 25 آبان 1395 114
استخدام در یک شرکت پیمانکار عمومی 25 آبان 1395 104
استخدام ایمنی و بهداشت 23 آبان 1395 127
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 آبان 1395 80
استخدام در شرکت ساختمانی 19 آبان 1395 96
استخدام در شرکت خصوصی 19 آبان 1395 89
استخدام مسئول ایمنی و بهداشت 15 آبان 1395 139
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 12 آبان 1395 104
استخدام در یک شرکت پیمانکاری بین المللی 12 آبان 1395 102
استخدام در شرکت احداث و تولید و توسعه پروژه های ویژه مپنا 12 آبان 1395 112
استخدام شرکت زیر مجموعه ذوب آهن 12 آبان 1395 90
استخدام در یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی – معدنی 12 آبان 1395 87
استخدام در مهندسین مشاور نفت، گاز و پتروشیمی 12 آبان 1395 109
استخدام در گروه صنعتی نکتو فلز 12 آبان 1395 91
استخدام کارشناس HSE 12 آبان 1395 98
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 12 آبان 1395 70
استخدام کارمند HSE 12 آبان 1395 88
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 05 آبان 1395 114
استخدام در شرکت معتبر 01 آبان 1395 110
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 28 مهر 1395 190
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 28 مهر 1395 143