استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 09 آذر 1395 134
استخدام مسوول ایمنی در شرکت معتبر ساختمانی 09 آذر 1395 126
استخدام در شرکت ساختمانی 09 آذر 1395 109
استخدام در شرکت میراب 09 آذر 1395 125
استخدام در شرکت میراب 09 آذر 1395 125
استخدام مهندس HSE و سرپرست کارگاه 09 آذر 1395 145
استخدام سرپرست HSE 09 آذر 1395 147
استخدام سرپرست ایمنی 29 آبان 1395 180
استخدام کارشناس HSE 29 آبان 1395 162
استخدام در شرکت معتبر فعال 25 آبان 1395 131
استخدام در یک شرکت پیمانکار عمومی 25 آبان 1395 131
استخدام ایمنی و بهداشت 23 آبان 1395 155
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 23 آبان 1395 104
استخدام در شرکت ساختمانی 19 آبان 1395 118
استخدام در شرکت خصوصی 19 آبان 1395 112
استخدام مسئول ایمنی و بهداشت 15 آبان 1395 168
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 12 آبان 1395 124
استخدام در یک شرکت پیمانکاری بین المللی 12 آبان 1395 129
استخدام در شرکت احداث و تولید و توسعه پروژه های ویژه مپنا 12 آبان 1395 133
استخدام شرکت زیر مجموعه ذوب آهن 12 آبان 1395 111
استخدام در یک شرکت مهندسی مشاور صنعتی – معدنی 12 آبان 1395 111
استخدام در مهندسین مشاور نفت، گاز و پتروشیمی 12 آبان 1395 134
استخدام در گروه صنعتی نکتو فلز 12 آبان 1395 117
استخدام کارشناس HSE 12 آبان 1395 126
استخدام در یک شرکت معتبر پیمانکاری 12 آبان 1395 93
استخدام کارمند HSE 12 آبان 1395 113
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 05 آبان 1395 139
استخدام در شرکت معتبر 01 آبان 1395 143
استخدام در شرکت معتبر ساختمانی 28 مهر 1395 217
استخدام در شرکت معتبر صنعتی 28 مهر 1395 166