خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

سیستم فرماندهی حوادث بیمارستان

نویسندگان: دکتر عبدالرضا بابامحمودی، دکتر علی اردلان، کتر وحید حسینی و رقیه چمانی

انتشارات:   رویان پژوه        (1394)      889 صفحه      76000 تومان       تلفن: 66486373

بیمارستان‌ ها به عنوان سازمان ‏هایی با خدمات مداوم و بدون وقفه، بسیار تحت تاثیر حوادث محیطی و اجتماعی هستند و مدیریت آن‌ها، با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط جوّی، مردم، فرهنگ ‌ها و نیازهای بهداشتی- درمانی فعلی و آتی آن‏ها، امری دانش محورانه و آینده نگرانه است. بیمارستان اثر بخش و کارآمد بیمارستانی است که در شرایط و حوادث مختلف قادر به ارائه خدمت با بهترین کیفیت برای بیشترین افراد جامعه باشد. حوادثی که می‌تواند نشات گرفته از داخل و یا خارج بیمارستان باشد بر روند جاری مدیریت فرایندهای درمانی اثر می‏گذارد پرسنل باید بتوانند از قبل آسیب پذیری ‏های خود را شناسایی کرده و خود را برای مراحل مختلف وقوع حادثه بالقوه یا احتمالی آماده کنند.

سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی (HICS) که مبتنی بر سیستم ملی مدیریت سوانح (NIMS) طراحی شده است در طول سالیان متمادی مورد آزمون و بازبینی قرار گرفته است و اکنون در آخرین ویرایش خود دارای نکات آموزنده و کاربردی فراوانی برای مدیران بیمارستانها می‏باشد.

این کتاب ترجمه آخرین بازنگری سیستم فرماندهی حوادث بیمارستان می‌باشد که در اختیار کارکنان اعم از مدیران، پزشکان، پرستاران، و سایر افراد موثر در مراکز بهداشتی درمانی قرار می‌گیرد تا با استفاده از ساختاری مشابه بنا به اقتضای شرایط محیطی و جغرافیایی و فرهنگی خود و برای تداوم خدمت در مراحل مختلف، مورد استفاده قرار گیرد.