آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور

  

ماده 1. کار سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل‌فیزیکی‌، شیمیایی‌، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای ‌طبیعی (جسمی و روانی‌) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری‌شغلی و عوارض ناشی از آن می‌باشد.

 

تبصره‌. کارهایی که در آن عوامل و شرایط محیط کار به دلیل نقص‌یا عدم استفاده از امکانات فنی و مهندسی و موازین پیشگیری‌ غیراستاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و یا بکارگیری امکانات فوق بتوان این عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانید جزء کارهای‌سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌گردد.

 

تشخیص این امر به عهده کمیته ماده 18 این آیین‌نامه خواهد بود. براین اساس کارهای سخت و زیان‌آور به شرح مواد آتی خواهد بود.

 

ماده 2. کار در معادن اعم از تحت‌الارضی یا سطح‌الارضی که ایجاب‌می‌نماید کارگران در تونلها و راهروهای سرپوشیده به استخراج ‌بپردازند.

 

تبصره‌. کار استخراج شامل جداکردن یا منفجر ساختن مواد ازسطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تاسیسات آب‌و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که‌ایجاب نماید کارگر در تونلها، راهروها یا میله‌های معدن انجام‌وظیفه نمایند، می‌باشد.

 

ماده 3. حفر قنوات و چاهها و فاضل آبها و تونلهای زیرزمینی و کاردر مخارج سربسته‌.

 

ماده 4. تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره‌های مشغول به کار و کارمستمر در مجاورت کوره‌های ذوب به نحوی که کارگر در معرض‌مستقیم حرارت یا بخارات زیان‌آور متصاعد از کوره باشد.

 

ماده 5. کارگرانی که مستقیما و مستمرا در امر تولید در کارگاههای‌دباغی‌، سالامبورسازی و روده پاک‌کنی اشتغال دارند و کار مستمر درگندآبروها ـ جمع‌آوری‌، حمل و دفن زباله شهری‌.

 

ماده 6. کارگرانی که مستمرا به امر جمع‌آوری و انتقال و انبار کردن‌کود (نظافت مستمر طویله‌، اصطبل‌، سالنهای پرورش طیور) درواحدهای دامداری و طیور اشتغال دارند.

 

ماده 7. کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج‌مترازسطح‌زمین‌برروی‌دکلها،اطاقکهای متحرک، داربست‌ها و اسکلتها.

 

ماده 8. کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشارشصت و سه کیلو ولت و بالاتر.

 

ماده 9. مشاغل‌شن‌پاشی‌،پخت‌اسفالت‌دستی‌،قیرپاشی‌ومالچ‌پاشی‌.

 

ماده 10. عملیات جوشکاری در داخل مخازن‌

 

ماده 11. کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتلا به بیماری‌های‌حاصل از اشعه را فراهم می‌آورد نظیر کار با مواد رادیواکتیو و قرارگرفتن در معرض پرتوهای یونساز به تشخیص مراجع ذی صلاح وبه استناد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب جلسه مورخ بیستم‌فروردین ماه 1368 مجلس شورای اسلامی‌.

 

ماده 12. کار در محلهای با فشار محیط بیش از حد مجاز از قبیل‌غواصی‌.

 

ماده 13. کار مستمر در محیط‌هایی که با وجود رعایت مقررات‌حفاظتی و ایمنی موجبات بیماریهای گوشی و یا کری کارگر رافراهم سازد.

 

ماده 14. کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع وضدعفونی اماکن و طویله‌ها و آشیانه‌های مرغداری در زمان‌سمپاشی‌.
ماده 15. کار کارگرانی که مستقیما در امر تولید و ترکیب سموم وحشره‌کش‌ها اشتغال دارند در زمان انجام کار.

 

ماده 16. کار با وسایل دارای ارتعاش در حدی که برای سلامتی‌کارگر زیان‌آور باشد.

 

ماده 17. مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار حدمجاز و استاندارد هریک از مواد شیمیایی و عوامل بیولوژیکی وفیزیکی که در این آیین‌نامه نام برده شده است پس از تشکیل‌کمیته‌های تخصصی تعیین و جهت تصویب به شورای عالی‌حفاظت فنی پیشنهاد می‌نماید.

 

ترکیب کمیته‌های تخصصی تعیین و جهت تصویب به شورای‌عالی‌حفاظت فنی تعیین خواهد شد.
ماده 18. به منظور حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه کمیته‌ای‌متشکل از اعضای زیر:

 

1 ـ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان که ریاست کمیته را عهده‌دارخواهد بود.

 

2 ـ بازرس کار استان به انتخاب مدیر کل کار و امور اجتماعی‌.

 

3 ـ یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی استان‌.

 

4 ـ یک نفر پزشک یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای با معرفی سازمان‌منطقه‌ای بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی استان‌.

 

5 ـ یک نفر نماینده کارفرما به انتخاب و معرفی کانون اتحادیه‌های‌صنفی استان‌.

 

6 ـ یک نفر نماینده کارگر به انتخاب و معرفی کانون هماهنگی‌شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای کارگران استان یامجمع نمایندگان کارگران استان‌.

 

7 ـ یک نفر نماینده اداره کل صنایع استان‌.

 

8 ـ یک نفر نماینده اداره کل صنایع سنگین استان‌.

 

9 ـ یک نفر نماینده اداره کل معادن و فلزات استان‌.

 

10 ـ یک نفر نماینده اداره کل کشاورزی استان‌.

 

11 ـ یک نفر نماینده صنعت نفت استان‌.

 

12 ـ یک نفر نماینده سازمان حفاظت محیط زیست استان‌.

 

13 ـ یک نفر نماینده سازمان جهاد سازندگی استان‌.

 

14 ـ یک نفر از اساتید دانشگاه با معرفی دانشگاه استان‌.

 

در هر استان و محل اداره کل کار و امور اجتماعی و با وظایف زیرتشکیل می‌گردد.

 

الف ـ تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور با مواد این آیین‌نامه و اعلام‌آن به مراجع ذی ربط‌.

 

ب ـ بررسی مشاغلی که در این آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آورذکر نگردیده است و از طرف کارگران یا کارفرمایان و یاسایر مراجع‌سخت و زیان‌آوری آن تقاضا شده و اعلام به شورای عالی حفاظت‌فنی‌.

 

ج ـ بررسی مواردی که شغل یا مشاغل به اتخاذ تدابیر لازم حالت‌سختی و زیان‌آوری آنها از بین رفته ودر عداد مشاغل عادی‌درآمده‌اند و اعلام آن به مراجع ذیربط به منظور حذف مزایایی که به‌عنوان مزایای کار سخت و زیان‌آور پرداخت می‌گردیده است‌.

 

تبصره 1. جلسات کمیته مذکور با حضور حداقل 7 نفر از اعضارسمیت یافته و تصمیمات کمیته با اکثریت آرای حاضرین در جلسه‌معتبر خواهد بود.

 

تبصره 2. کمیته قبل از اتخاذ تصمیم موظف است نظریات‌کارشناسی را درخصوص ارزیابی محیط کار از نظر حد مجاز عوامل‌فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی شرایط کار و وسایل استحفاظی‌جمعی و فردی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کارو یا سایر مراجع مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی تحصیل‌نماید.
ماده 19. کلیه کارفرمایان مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت وزیان‌آور به کارگران جدیدالاستخدام و یا کارگرانی که می‌خواهندجدیدا به اینگونه کارها گمارده شوند ترتیب انجام معاینات پزشکی‌آنان را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای‌مرجوع بدهند.

 

ماده 20. مقررات این آیین‌نامه به استناد تبصره ماده 52 قانون کارجمهوری اسلامی ایران می‌باشد و ارتباط به تصمیمات کمیته‌های‌موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی موضوع مصوبات مورخ 1367/2/28 و 1370/6/24 مجلس محترم شورای اسلامی که مطابق با ضوابط و مقررات خاص‌خود و در ارتباط با شخص و شغل و زمان و موقعیت کار به مورداجرا گذاشته شده است‌، ندارد.

 

این آیین‌نامه مشتمل بر 20 ماده و 4 تبصره به استناد ماده 52 قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه نهایی مورخ 1370/3/4 شورای عالی کار تهیه و پس از بررسی مجدد و اصلاحاتی درجلسات متعدد شورای عالی حفاظت فنی در جلسه 12/8/71 تاییدو در تاریخ 1371/9/29 به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی وبهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی رسید.

 

(دانلود فایل PDF)

خبرنامه

اطلاعات تماسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۲۴۹۸۷

ایمیل :‌ info [@] safetymmesage [dot] com

درباره پیام ایمنی

فعاليت سايت پیام ایمنی از سال 1382 همزمان با انتشار نشریه پیام ایمنی آغاز گرديد. هدف ما از طراحی اين سايت، ايجاد مرجعی کامل و كارآمد از موضوعات ایمنی، بهداشت، محیط‏ زیست و آتش‏ نشانی، به منظور رفع نياز محققين و علاقمندان در كشور است.


طراحی سایت و طراحی گرافیک توسط استودیو طراحی حاشیه