خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

آیین‌ نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ پرس‌ها (پرسکاری‌ سرد فلزات‌)

 

آیین‌ نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ پرس‌ها (پرسکاری‌ سرد فلزات‌)

 

این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 173 ماده‌ به‌ استناد مواد 85 و 86 قانون‌ کار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 4/3/74 شورای‌ عالی‌ حفاظت‌ فنی‌ تایید و در تاریخ‌ 8/2/75 به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ رسید.

 

برای دریافت متن کامل این آیین نامه از لینک زیر استفاده نمایید.

 

(دانلود فایل PDF)