خطا
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

آیین نامه حفاظتی پرس‌های تزریقی پلاستیک و دایکاست

 

آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی پلاستیک و دایکاست

 

این آیین نامه مشتمل بر 18 ماده به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 4/3/1374 شورای عالی حفاظت فنی تایید و در تاریخ 8/2/1375 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و مقررات آن به استناد مواد 85 و 88 قانون مذکور برای کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی لازم الاجرا می‌باشد. بدیهی است از این تاریخ آیین نامه قبلی پرس‌ها مصوبه 5/7/47 ملغی می‌گردد.

 

برای دریافت متن کامل این آیین نامه از لینک زیر استفاده نمایید.

 

(دانلود فایل PDF)